REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
 za pomocą Serwisu grafikoptymalny.pl
przez Grafik Optymalny Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

§1. Definicje

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

a. Serwis – internetowy system multimedialny, umożliwiający prowadzenie grafiku czasu dla pracowników oraz współpracowników, wraz z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi takich jak: lista obecności, plan urlopowy, ewidencja czasu pracy, powiadomienia o zmianach oparty na oprogramowaniu wytworzonym przez Operatora i objętym udzieloną na podstawie umowy licencją, dostępny pod adresem www.grafikoptymalny.pl.

b. Cennik rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

c. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO

d. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

e. Usługobiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę działającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystającego z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

f. Użytkownik – pracownicy lub współpracownicy Usługobiorcy, którzy otrzymali od Usługubiorcy dostęp do Serwisu oraz, których Dane Osobowe znajdują się w Serwisie;

g. Usługodawca - Grafik Optymalny Sp. z o. o. z siedzibą w z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul.  Obornicka 330 60-689 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000609603, adres email biuro@grafikoptymalny.pl

h. Pracownicy – osoby zatrudnione przez Strony bądź z nimi współpracujące, bez względu na rodzaj stosunku prawnego będącego podstawą współpracy;

i. Regulamin należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.grafikoptymalny.pl

j. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

k. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2013.1422 t.j. z późn. zm.);

l. Usługa lub Usługi   - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisane w §3 niniejszego Regulaminu;

m. Umowa – dodatkowy dokument zawarty pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, określający w sposób szczegółowy zakres Usług, czas ich trwania a także wynagrodzenie Usługodawcy za ich świadczenie.

§2. Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy ustala się̨ niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Serwis.

2. Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu. Usługobiorca oraz Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin obowiązuje Usługobiorcę od momentu utworzenia przez niego konta poprzez Serwis a Użytkownika od chwili zalogowania się do Serwisu po otrzymaniu uprawnień od Usługobiorcy.

3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Usługobiorcę rejestracji w Serwisie. 

4. Usługodawca świadczy poprzez Serwis usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców i konsumenci nie mogą zawrzeć umowy z Usługodawcą.

5. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w §3 Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§3 Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem

1. Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

a. Newsletter oraz Poradniki -  usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznych biuletynów, przedstawiających m.in nowości w Serwisie, informacje dotyczące zasad regulowania czasu pracy, zmian w Kodeksie Pracy, nowych obowiązków związanych z pracownikami i współpracownikami, nowych funkcjonalności znajdujących się na stronie, a także innych porad dla przedsiębiorców związanych z prowadzoną przez nich działalnością, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, dostępny jest na stronie głównej www.grafikoptymalny.pl Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej usługobiorcy z treścią Newslettera.   Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.;

b. prowadzenia grafiku czasu dla Usługobiorcy z dostępem dla Pracowników – usługa polegająca na prowadzeniu grafiku czasu pracy dla pracowników oraz współpracowników Usługobiorcy, wraz z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi takich jak: lista obecności, plan urlopowy, ewidencja czasu pracy, powiadomienia o zmianach, a także z możliwością edycji danych poprzez Usługobiorcę oraz Użytkownika w zakresie wskazanym przez Usługobiorcę. Dane w ramach tej usługi są przechowywane przez Usługodawcę na serwerach Microsoft Azure.

c. sprzedaż płatnych abonamentów – Usługodawca świadczy usługi określające zasady sprzedaży płatnych abonamentów, umożliwiających korzystanie z usług wskazanych w §3 pkt. b, w zakresie (czas trwania umowy oraz liczba pracowników) określonym przez Usługobiorcę, zgodnie z Cennikiem.

d. Udzielanie informacji handlowej – Usługodawca świadczy usługi udzielania informacji handlowych, o których mowa w art. 9 Ustawy oraz prowadzi marketing bezpośredni za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

2. Usługodawca zapewnia działanie Serwisu, którym się posługuje w taki sposób, że usługobiorca nieodpłatnie może:

a. zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi – nie dotyczy to kwestii cywilnoprawnych świadczenia usługi, w tym aspektu rozliczeń pomiędzy stronami, które obowiązują pomiędzy stronami niezależnie od zaprzestania korzystania z Usług;

b. korzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę wskazaną w §3 pkt. b Regulaminu;

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

4. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności Usługodawcy.

5. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie użytkownika przesłane na adres e-mail biuro@grafikoptymalny.pl  

a. przesłać użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;

b. poinformować użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych Usług oraz dodawania i usuwania Usług.

8. Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

a. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);

b. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),  

c. przeglądarka internetowa: Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych luby, akceptująca pliki Cookies.

§4 Warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

3. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Usługobiorca lub Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

4. Podczas rejestracji Usługobiorca lub Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie identyfikator i hasło.

5. Identyfikator musi zawierać co najmniej 6 znaków a hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,,#, %, &).

6. W przypadku zapomnienia hasła Usługobiorca lub Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”. Usługobiorca lub Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.

7. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji, zaakceptowaniu Regulaminu oraz Cennika i przesłaniu wszelkich wymaganych dokumentów, Usługobiorca otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji i zawarcia umowy z Usługodawcą.

8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Serwisu następujących treści: 

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługobiorcę lub Użytkownika lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

b. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

c. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

10. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu, którejkolwiek z  Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

12. Zaprzestanie świadczenia usług przez Usługodawcę może nastąpić w następujących przypadkach:

a. rezygnacji przez Usługobiorcę lub Użytkownika,

b. śmierci Usługobiorcy lub Użytkownika,

c. ustania bytu prawnego Usługobiorcy,

d. nieuiszczenia przez Usługobiorcę należności w terminie wyznaczonym zgodnie z Regulaminem oraz Cennikiem.

e. zapomnienia przez Usługobiorcę lub Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych,

f. naruszenia postanowienia Regulaminu,

g. dopuszczenia się przez Usługobiorcę lub Użytkownika się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,

h. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,

i. działa na szkodę Usługodawcy,

j. podał nieprawdziwe dane,

k. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach,

l. narusza ogólnie przyjęte normy społeczne i moralne

13. W przypadkach, o których mowa w §4 ust. 12 oraz ust. 13 Usługobiorcy ani Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia wobec Usługodawcy, a Usługodawca ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika.

14. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

15. Dane wprowadzane do Serwisu przez Usługobiorcę, stanowią jego własność i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych.

16. Korzystając z Serwisu Usługobiorca wyraża zgodę na publikację informacji o fakcie zawarcia umowy na stronie internetowej Usługodawcy opatrzonej logotypem firmowym i produktowym Usługobiorcy.

§5 Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminie. 

2. Usługobiorcy oraz Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie korzystania z Usług.

3. Żaden fragment Serwisu (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy, know- how oraz wszelkie inne dane) nie może być wykorzystany, powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.

4. Z chwilą uznania środków na rachunku Usługodawcy, Usługobiorcy udzielona zostaje niewyłączna, nieograniczona terytorialnie i odpłatna licencja, bez prawa do udzielenia dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z Serwisu w tym również z wybranych funkcjonalności Serwisu oraz z oprogramowania wchodzącego w skład Serwisu.

5. Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy.

6. Licencja, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu upoważnia Usługobiorcę oraz Użytkowników do korzystania z Serwisu i jego części składowych, w tym do uruchomiania i wyświetlania na wszelkich urządzeniach przeznaczonych do wyświetlania obrazu oraz utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części w pamięci tymczasowej lub operacyjnej urządzeń w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu i jego części składowych.

7. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, o której mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, a także że utwory jakie powstaną w ramach wykonywania Umowy nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich.

8. Usługodawca zapewnia i gwarantuje Usługobiorcy, że w chwili udzielenia licencji będzie posiadać wszystkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i jego części składowych, i w związku z tym oświadcza i gwarantuje, że Serwis jego części składowe, w chwili udzielenia Usługobiorcy licencji na korzystanie z Serwisu, jego części składowych, nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, ani nie będą obciążone prawami osób trzecich, uniemożliwiającymi Usługobiorcy korzystanie z Serwisu, jego części składowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z celem niniejszej Umowy. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia związanego z wadą prawną, Usługobiorca poinformuje Usługodawcę o takich roszczeniach, a Usługodawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie koszty z tym związane. W szczególności w przypadku wytoczenia przeciwko Usługobiorcy powództwa z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Usługodawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości – wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie odszkodowania stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem pod warunkiem jednakże, że Usługodawca wyraził zgodę na treść tej ugody. Niezależnie jednak od powyższego w razie stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich przez Usługodawcę, które zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, Usługobiorca będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym.

9. Nazwa i logo Serwisu stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.

10. W zakresie jakichkolwiek utworów dostarczonych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług obsługi Serwisu i/lub świadczeń z gwarancji mają zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu. Usługobiorca nabywa licencje do utworów dostarczonych w ramach ww. usług/świadczeń. Żaden fragment Serwisu (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy, know- how oraz wszelkie inne dane) nie może być wykorzystany, powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.

§6 Dane Osobowe

1. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO  i powierza je do przetwarzania przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie Dane Osobowe zamieszczane przez niego w Serwisie zostały uzyskane w sposób zgodny z RODO i posiada wszelkie zgody umożliwiające mu realizację postanowień  Regulaminu i korzystanie z Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

3. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego i prawidłowej realizacji Usług, a Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w Regulaminie, RODO i Umowie.

4. Kategoria osób, których dotyczą Dane Osobowe powierzane do przetwarzania, obejmuje pracowników i współpracowników Usługobiorcy.

5. Usługobiorca zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie danych wrażliwych w rozumieniu RODO.

6. Powierzone do przetwarzania Dane Osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w sposób systematyczny.

7. Powierzone do przetwarzania Dane Osobowe będą przetwarzanie przez Usługodawcę przez okres świadczenia poszczególnych Usług.

8. Usługodawca zobowiązuje się do:

1) wykorzystania powierzonych przez Usługobiorcę Danych Osobowych wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w ust. 3   niniejszego  paragrafu Regulaminu, chyba że obowiązek przetwarzania w inny sposób nakładają na Usługodawcę przepisy prawa;

2) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych do zachowania wtajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, z wyłączeniem sytuacji, w których zwolnione są one z tych obowiązków na mocy odpowiednich regulacji prawnych;

3) wdrożenia wynikających wprost z przepisów prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających stopień bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych w szczególności poprzez zastosowania  rozwiązań zapewniających pseudonimizację i szyfrowanie Danych Osobowych;

4) zgłaszania Usługobiorcy naruszenia ochrony powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu tego naruszenia;

5) w przypadku zaprzestania świadczenia poszczególnych Usług do usunięcia Danych Osobowych w terminie 14 dni poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie ostatniego logowania do Serwisu oraz ich kopii ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych;

6) wdrożenia wymaganych przepisami prawa środków zapewniających poufność, integralność, dostępność Danych Osobowych i odporność systemów wykorzystanych do ich przetwarzania;

7) regularnego testowania, mierzenia ioceniania skuteczności środków technicznych iorganizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych;

9. Usługodawca zobowiązuje się zająć bez zbędnej zwłoki każdym pytaniem Usługobiorcy dotyczącym przetwarzania powierzonych mu przez Usługobiorcę Danych Osobowych, wszczególności tych dotyczących organizacji ochrony Danych Osobowych u Usługodawcy oraz związanych z żądaniem osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w przepisach o ochronie Danych Osobowych.

10. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie i celu określonym w Regulaminie, a także do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobom współpracującym z Usługobiorcą na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzanych Danych Osobowych.

11. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania Danych Osobowych, dane te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.

§7 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

2. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy oraz Użytkownika odpowiedzialność jedynie, w przypadku umyślnego niewykonania Umowy za powstałe w związku z tym szkody. Odpowiedzialność ta ogranicza się do wartości rzeczywistej straty (damnum emergens).

3. Usługodawca nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania jeżeli usunie stwierdzone nieprawidłowości.

4. Nie powstaje roszczenie o odszkodowanie jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługodawcę niniejszej Umowy jest następstwem okoliczności, które powstały z winy drugiej Strony lub po stronie osób trzecich, za których działania lub zaniechania Usługodawca nie odpowiada, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca lub Użytkownik łączy się z Serwisem.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej, z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, których usługa jest świadczona, skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi, skutków udostępnienia przez Usługobiorcę lub Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi, oraz skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób.

6. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców lub Użytkowników z tytułu rękojmi, za wyłączeniem Usługobiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (wyłącznie w przypadku, gdy zawierana umowa nie ma dla niego zawodowego charakteru).

§8 Odpłatność za usługę

1. Korzystanie z pełnego zakresu Usług i dostęp do danych archiwalnych Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.

2. Usługobiorcy, podczas pierwszej rejestracji przysługuje jednorazowo 30 (trzydzieści) dni okresu próbnego z darmowym dostępem do wybranych funkcjonalności Serwisu.

3. Usługobiorcy przysługuje trzydziestodniowy, okres próbny, podczas którego Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy bezpłatnie Usługi, o których mowa w §3 ust. 1 lit. b w pełnej funkcjonalności, we wskazanym przez Usługobiorcę zakresie.

4. Po zakończeniu okresu bezpłatnego użytkownik wnosi opłatę za usługę po otrzymaniu drogą elektroniczną faktury wystawionej na podstawie wybranego zakresu Usługi, o której mowa w §3 ust. 1 lit. b. Regulaminu, zgodnie z Cennikiem

5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

6. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 10 dni od otrzymania faktury, o której mowa w §10 ust. 4 Regulaminu.

7. Wysokość opłaty wskazana jest w Cenniku znajdującym się w Serwisie.

8. Opłatę za wybrany okres uiszcza się z góry.

9. Zmiany Cennika są każdorazowo ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu

§9 Postepowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: biuro@grafikoptymalny.pl bądź pisemnie - na adres Usługodawcy.

2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).

4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji. 

5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. Usługobiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jeżeli zawierana umowa nie ma dla niego zawodowego charakteru) może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w §2 ust. 3 Regulaminu umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w dokumentacji jaką Użytkownik otrzymał po zakończeniu rejestracji, na wskazany przez niego adres e-mail. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik dokonał czynności, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. b Regulaminu

 

§10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://www.grafikoptymalny.pl/

3. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.grafikoptymalny.pl , a także informowany o nich będzie Usługodawca poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na wskazany przez niego adres skrzynki e-mail.

4. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje poprzez zalogowanie do Serwisu po zapoznaniu się ze zmianami.

5. Korzystanie przez użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

7. Spory wynikające ze stosunków objętych Regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Usługodawcy.