Regulamin serwisu grafikoptymalny.pl

 

 

Operatorem serwisu jest Grafik Optymalny Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu grafikoptymalny.pl. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Systemu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin obowiązuje od momentu utworzenia konta firmy w serwisie przez Użytkownika lub zalogowania się do istniejącego konta firmy.

 

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

    2.1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

    2.2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy grafikoptymalny.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.

    2.3. Operatorze – rozumie się przez to spółkę Grafik Optymalny sp. z o.o. z siedzibą: Poznań, ul. Obornicka 330.

    2.4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    2.5. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

 

3. Prawa autorskie

3.1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu grafikoptymalny.pl należą Grafik Optymalny sp. z o.o. z siedzibą: Poznań, ul. Obornicka 330.. Prawa autorskie związane z Serwisem grafikoptymalny.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

 

4. Zakres świadczonych przez Serwis usług

4.1 Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika następujące usługi, zgodnie z Cennikiem:

a) program do tworzenia grafików czasu pracy

4.2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.

4.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług oraz dodawania i usuwania usług.

 

5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

5.1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.

5.2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

5.3. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

5.4. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: identyfikator i hasło.

    5.4.1. Identyfikator musi zawierać co najmniej 6 znaków.

    5.4.2. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,,#, %, &).

    5.4.3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.

    5.4.4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 

6. Okres świadczenia usług

6.1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej grafioptymalny.pl, Użytkownik dokona rejestracji w serwisie.

6.2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać bezpłatny dostęp do Serwisu zgodnie z aktualna ofertą. Po tym czasie Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu według Cennika.

6.3. Zaprzestanie świadczenia usług przez Operatora może nastąpić w następujących przypadkach:

    6.3.1. rezygnacji przez Użytkownika,

    6.3.2. śmierci Użytkownika,

    6.3.3. ustania bytu prawnego Użytkownika,

    6.3.4. nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 7

    6.3.5. zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych,

6.4. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

    6.4.1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,

    6.4.2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,

    6.4.3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,

    6.4.4. działa na szkodę Operatora,

    6.4.5. podał nieprawdziwe dane,

    6.4.6 w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

W takich przypadkach Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Operatora, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika.

6.5. W przypadku określonym w pkt. 6.3.2., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w przypadku określonym w pkt. 6.3.3. powiadomić powinien Użytkownik.

 

7. Odpłatność za usługę

7.1. Korzystanie z pełnego zakresu usług i dostęp do danych archiwalnych Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.

7.2. Zakres i okres Usług, świadczonych bezpłatnie określony jest na stronie grafikoptymalny.pl.

7.3. Po zakończeniu okresu bezpłatnego użytkownik wnosi opłatę za usługę po otrzymaniu drogą elektroniczną faktury pro-forma, termin płatności upływa z dniem zakończenia okresu bezpłatnego dostępu do Usługi.

7.4. Wysokość opłaty wskazana jest w Cenniku

7.5 Opłatę za wybrany okres uiszcza się z góry.

7.6 Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, ten pierwszy obowiązany jest podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

7.7 Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

7.8 Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.

 

 

8. Dane Użytkownika i ich ochrona

8.1. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm., zwanej dalej „Ustawą”), w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Operatorowi zgodnie z niniejszym Regulaminem

8.2. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania w/w danych i powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim.

8.3. Zgodnie z art. 31 Ustawy Użytkownik powierza Operatorowi do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w pkt. 8.1., wyłącznie w celu wykonywania usług określonych w pkt 4. Regulaminu i w zakresie niezbędnym do ich wykonania tj. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usługi Operator jest uprawniony do przekazania danych podwykonawcom.

8.4. Użytkownik upoważnia Operatora do wydawania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.1, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

8.5 Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.1 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Na ochronę tę składa się w szczególności system bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby oraz System kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.

8.6. Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Użytkownika wyłącznie w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

8.7. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.

8.8. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

8.9. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.12 i poza przypadkami, kiedy Użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie danych w celu świadczenia usług .

8.10. W razie rezygnacji z Serwisu, wszystkie dane Użytkownika w Systemie będą przechowywane przez 14 dni poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie ostatniego logowania do Serwisu.

8.11. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego osobowych przez Grafik Optymalny sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 330 w celu założenia konta na serwisie grafikoptymalny.pl i skorzystania z Serwisu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.

8.12. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na publikację informacji o fakcie zawarcia umowy na stronie internetowej Operatora opatrzonej logotypem firmowym i produktowym Użytkownika.

8.13. Operator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Operatora oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.

 

9. Odpowiedzialność Operatora

9.1 Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

9.2. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 8.5. w celu ochrony danych Użytkownika.

9.3. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność jedynie, w przypadku umyślnego niewykonania Umowy za powstałe w związku z tym szkody. Odpowiedzialność ta ogranicza się do wartości rzeczywistej straty (damnum emergens).

    9.3.1. Operator nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania jeżeli usunie stwierdzone nieprawidłowości.

    9.3.2. Nie powstaje roszczenie o odszkodowanie jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Operatora niniejszej Umowy jest następstwem okoliczności, które powstały z winy drugiej Strony lub po stronie osób trzecich, za których działania lub zaniechania Operator nie odpowiada, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności.

 

9.4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

9.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Operatora, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej, z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, których usługa jest świadczona, skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi, skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi, oraz skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób.

 

10. Cookies

10.1 Podczas korzystania z serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

10.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    10.2.1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron, internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

    10.2.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

    10.2.3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

    10.2.4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

10.3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

    10.3.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

    10.3.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

    10.3.3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

    10.3.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

10.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

10.5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

10.6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek - Przez korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez Użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 

11. Zmiana Regulaminu

11.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

    11.2.1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,

    11.2.2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,

    11.2.3. zmian funkcjonalności serwisu, zmian zakresu świadczonych usług,

    11.2.4. w innych uzasadnionych przypadkach.

11.3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.

11.4 Każdorazowa zmiana regulaminuwchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.

 

12.          Postanowienia końcowe

12.1. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: biuro@grafikoptymalny.pl.

12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.3. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.