Regulamin subskrypcji newslettera
§1.
1. Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.
§2.

1. Administratorem danych osobowych jest Grafik Optymalny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Grafik Optymalny”)

2. Do subskrypcji można przystąpić:

  • poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.grafikoptymalny.pl

3. Osoba, która w przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Grafik Optymalny w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Grafik Optymalny .

§3.

1. Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych w bazie danych osobowych Grafik Optymalny oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.

2. Grafik Optymalny jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Grafik Optymalny nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Grafik Optymalny zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie ww. rozporządzeniem.

§4.

1. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

2. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien:

  • skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w nagłówku każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów;
  • wysłać e-mail na adres biuro@grafikoptymalny.pl z tytułem REZYGNACJA, z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować
§5.

1. Grafik Optymalny ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian treści newslettera, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Grafik Optymalny działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.

2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

3. Grafik Optymalny zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.grafikoptymalny.pl. W takim przypadku Grafik Optymalny prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w § 4 ust. 2 regulaminu.

4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z newsletterem oraz reklamacje usługi przesyłania newslettera prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@grafikoptymalny.pl będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.